PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právny rámec úpravy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data  Protection Regulation (ďalej len „GDPR“)

Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Účinnosť zákonnej úpravy dňom 25.05.2018

Údaje prevádzkovateľa:

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu
Fraňa Mojtu 23 
949 01 Nitra

Tel.: +421 911 304 726
E-mail: info@epssr.sk 

(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Predmet činnosti Prevádzkovateľa:

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Združenie je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Je založené podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nepolitické, neziskové, dobrovoľné a nie je založené na podnikanie. Z tohto dôvodu má Prevádzkovateľ vo svojich  databázach právnické osoby, a to obchodné spoločnosti alebo podnikateľov v Združení.

Popri právnických osobách a podnikateľských subjektoch sa v databázach Prevádzkovateľa nachádzajú osobné údaje fyzických osôb, a to najmä štatutárnych zástupcov, prokuristov, či zamestnancov takýchto právnických subjektov.

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je priamy marketing z dôvodu ponuky najnovších informácií a činnostiach Prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pokiaľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti osloví  a informuje o výsledkoch činnosti tretie a/alebo spolupracujúce osoby.

Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezabezpečujú ochranu osobných údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Pre účely marketingu sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa.

Právnym základov spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pre účely marketingu je poskytnutie súhlasu a/alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať dotknutú osobu poštou, telefonicky, emailom, faxom, SMS alebo inou elektronickou formou o marketingových akciách, produktoch a službách v rámci činnosti.

 Doba spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre účely marketingu počas doby, kedy trvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa z dôvodu jeho predmetu činnosti alebo do času odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Základné práva Dotknutých osôb:

1. Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

2. Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou.

V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

3. Právo na opravu a úpravu:

Prevádzkovateľ bez  zbytočného odkladu opraví a/alebo upraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu alebo úpravu.

 4. Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané
  • Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi
  • Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

 5. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

–       Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

–       Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných  údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.

 5. Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia  § 13 ods. 1 písm. f)(týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

6. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

7. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak Dotknutá osoba požiada, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inej spoločnosti, bude bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľ riešiť danú požiadavku a odovzdá osobné údaje Dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak uvedenej povinnosti nebude brániť žiadna zákonná alebo inak významná prekážka.

 Akékoľvek informácie alebo žiadosti smeruje dotknutá osoba Prevádzkovateľovi na jeho kontaktné údaje uvedené v záhlaví dokumentu.